top of page

Ki sa nou kwè

Angajman Doktrinal

Repantans: Mak 1:15; Lik 13: 3, Travay 3:19

(...)

Jistifikasyon: Women 5: 1, Tit 3: 7

(...)

Rejenerasyon: Tit 3: 5

(...)

Nouvo nesans: Jan 3: 3, 1 Pyè 1:23, 1 Jan 3: 9

(...)

Sanktifikasyon apre jistifikasyon: Women 5: 2, 1 Korentyen 1:30, 1 Tesalonisyen 4: 3, Ebre 13:12

(...)

Sentete: Lik 1:75, 1 Tesalonisyen 4: 7, Ebre 12:14

(...)

Batèm dlo: Matye 28:19, Mak 1: 9, 10; Jan 3:22, 23, Travay 8:36 & 38

(...)

Batèm avèk Sentespri a apre netwayaj; enduement pouvwa pou sèvis: Matye 3:11, Lik 24:49 & 53, Travay 1: 4-8

Pale nan lang tankou Lespri a bay pawòl kòm premye prèv batèm nan Sentespri a: Jan 15:26, Travay 2: 4, Travay 10: 44-46, Travay 19: 1-7

(...)

Legliz la: Egzòd 19: 5 & 6, Sòm 22:22, Matye 16: 13-19, Matye 28: 19,20, Travay 1: 8, Travay 2: 42-47, Travay 7:38, Travay 20:28 , Women 8: 14-17, 1 Korentyen 3: 16-17; 1 Korentyen 12: 12-31, 2 Korentyen 6: 6-18, Efezyen 2: 19-22; Efezyen 3: 9, Efezyen 21, Filipyen 3:10, Ebre 2:12, 1 Pyè 2: 9, 1 Jan 1: 6, 7, Revelasyon 21: 2 & 9, Revelasyon 22:17

(...)

Kado espirityèl: 1 Korentyen 12: 1, 7,10, 28, & 31, 1 Korentyen 14: 1

(...)

Siy kwayan sa yo: Mak 16: 17-20, Women 15:18, 19, Ebre 2: 4

(...)

Fwi Lespri a: Women 6:22, Galat 5: 22-23, Efezyen 5: 9, Filipyen 1:11

(...)

Geri divin bay tout moun nan Ekspyasyon an: Sòm 103: 3, Ezayi 53: 4-5, Matye 8:17, Jak 5: 14-16, 1 Pyè 2:24

(...)

Soupe Seyè a: Lik 22: 17-20,1 Korentyen 11: 23-26

(...)

Lave pye sen yo: Jan 13: 4-17, 1 Timote 5: 9-10

(...)

Dim ak bay: Jenèz 14: 18-20; Jenèz 28: 20-22, Malachi 3:10, Lik 11:42, 1 Korentyen 16: 2, 2 Korentyen 9: 6-9, Ebre 7: 1-21

(...)

Restitisyon kote sa posib: Matye 3: 8, Lik 19: 8, 9

(...)

Premillennial dezyèm vini nan Jezi: Premyèman, resisite moun ki mouri yo ak trape moun vivan yo Bondye ba li nan lè a. 1 Korentyen 15:52, 1 Tesalonisyen 4: 15-17, 2 Tesalonisyen 2: 1

Dezyèmman, pou gouvènen sou tè a mil ane: Zakari 14: 4, 1 Tesalonisyen 4:14, 2 Tesalonisyen 1: 7-10, Jid 14, 15, Revelasyon 5:10, Revelasyon 19: 11-21, Revelasyon 20: 4-6

(...)

Rezirèksyon: Jan 5: 28-29, Travay 24:15, Revelasyon 20: 5-6


Lavi etènèl pou moun ki jis yo: Matye 25:46, Lik 18:30, Jan 10:28, Women 6:22, 1 Jan 5: 11-13

(...)

Pinisyon etènèl pou mechan yo. Pa gen liberasyon ni anilasyon: Matye 25: 41-46, Mak 3:29, 2 Tesalonisyen 1: 8-9, Revelasyon 20: 10-15, Revelasyon 21: 8

Nou kwè:

KISA NOU KWÈ

1. Nan enspirasyon vèbal Bib la.

2. Nan yon sèl Bondye etènèlman egziste nan twa moun; sètadi, Papa a, Pitit,
ak Sentespri.

3. Ke Jezikri se sèl Pitit Gason Papa a te vin ansent
Sentespri a, ak fèt nan Vyèj Mari a. Ke Jezi te kloure sou kwa,
antere l ', li leve soti vivan nan lanmò. Ke Li moute nan syèl la e se jodi a
sou bò dwat Papa a kòm entèrseseur la.

4. Tout moun fè peche e yo manke glwa Bondye e Bondye repanti pou tout moun e li nesesè pou padon pou peche yo.

5. Sa jistifikasyon, rejenerasyon, ak nesans nan nouvo yo te travay pa lafwa
nan san Jezikri.

6. Nan sanktifikasyon apre nesans la nouvo, atravè lafwa nan san an
Kris la; atravè Pawòl la, ak pa Sentespri a.

7. Sentete yo dwe estanda lavi Bondye pou pèp li a.

8. Nan batèm nan ak Sentespri a apre yon kè pwòp.

9. Nan pale ak lòt lang jan Lespri a bay pawòl e ke li
se premye prèv batèm Sentespri a.

10. Nan dlo batèm pa imèsyon, ak tout moun ki tounen vin jwenn Bondye yo ta dwe batize
nan non Papa a, ak Pitit la, ak Sentespri a.

11. Yo bay gerizon divin pou tout moun nan ekspyasyon an.

12. Nan repa Senyè a ak lave pye sen yo.

13. Nan dezyèm vini premilenè Jezi a. Premyèman, resisite
moun ki jis yo ak kenbe lwen moun vivan yo Bondye l 'nan lè a. Dezyèmman,
pou gouvènen sou latè pandan mil an.

14. Nan rezirèksyon an kòporèl; lavi etènèl pou moun ki jis yo, epi etènèl
pinisyon pou mechan yo.

bottom of page